Den livskraftiga staden

Den nya inriktningen för den smarta staden

Staden - Nyckeln till omställningen

Idag bor 68 procent av EU:s medborgare i städer. I takt med att befolkningen ökar, ökar också andelen människor som väljer att flytta till städer. År 2050 beräknas 85 procent av EU:s befolkning bo i städer. Detta innebär att staden är nyckeln till energi- och klimatomställningen.

I Sverige lever vi som om vi hade 4 planeter. För att gå mot en mer livskraftig nivå på 1 planet behöver ställa om till en cirkulär ekonomi där inga resurser går förlorade. Detta skapar en betydande utmaning för våra städer och deras infrastruktur. Det är en utmaning som varken kommunen, industrin, akademin eller civilsamhället klarar av själva – en bred samverkan måste komma till där medborgarens roll blir mer central.

Viable Cities - Den livskraftiga staden

Den smarta staden

Digitaliseringen har skapat helt nya förutsättningar och gett upphov till konceptet “den smarta staden”. En stad där kommunikationsteknik, mätning, styrning, och visualisering effektiviserar staden och ökar välmåendet och det sociala kapitalet. Problemet med detta koncept har varit att de flesta “smarta städer” som växt fram, i praktiken varken har lyckats att engagera medborgarna eller öka det sociala kapitalet. Denna utveckling medför risker för hur våra städer kommer att se ut 2050.

Viable Cities - Den livskraftiga staden

Som ett svar på detta har Sverige initierat en omfattande nationell satsning på den livskraftiga staden – Viable Cities – där medborgaren är den centrala aktören i samverkan med det offentliga, industrin och akademin.

Människan glöms ofta bort när “smart” teknik utvecklas. Grannskapet är människans hem: platsen där vi lever, där vi leker, där vi växer. En central hörnsten i den livskraftiga staden är därför grannskapet. I en konstant uppkopplad tid när allt fler vill ha vår uppmärksamhet och vårt engagemang, måste all ny teknik som flyttar in i det livskraftiga grannskapet göras på medborgarnas villkor. En social infrastruktur för grannskapet behöver tillkomma.

LocalLife - En social infrastruktur

LocalLifes bidrag till den livskraftiga staden är att förse den med en social infrastruktur för grannskapet som förenklar de boendes lokala vardag, ökar trivseln och ökar tryggheten. LocalLife är designad för att lösa problem för boende och skapa ett lokalt sammanhang i den livskraftiga staden.

 

Våra grannskap har en fantastisk potential att bli bättre. Mer än hälften av människorna i Sverige känner inte sina grannar. Av lägenhetsboende är det ännu fler – över 70 procent. Det vill vi ändra på. Genom att ha en god relation till sina grannar kan man lättare lösa livspusslet, stärka gemenskapen och skapa ett mer hållbart grannskap.

Re3 - En lokal cirkulär ekonomi

Lokal cirkulär ekonomi

LocalLife binder samman människor som bor nära varandra i en social infrastruktur för grannskapet. LocalLife ökar förtroendet mellan människor som bor nära varandra genom verifierade användare. Baserat på närhetsprincipen och ett ökat lokalt förtroende stärker LocalLife den lokala cirkulärekonomin baserat på konceptet Re3: Reduce, Reuse, Recycle.

Re3 - Reduce Reuse Recycle

Reduce: genom att öka delningsekonomin mellan människor som bor nära varandra behöver grannskapet mindre fordon, verktyg och utrustning. Genom att minska energianvändningen när det är mest fossila bränslen i energisystemet, eller flytta till en timme med mindre fossila bränslen. Reuse: genom en lokal marknad där saker får nytt liv istället för att slängas. Recycle: genom ökad återvinning av avfall.

Vi är bättre tillsammans

Genom en lokal social infrastruktur kan boende se att deras beslut gör skillnad och hur grannskapets kollektiva ansträngning bidrar till miljön. Genom den stärkta lokala infrastrukturen blir det lättare att initiera, rösta om, koordinera och genomföra lokala projekt och driva viktiga lokala sakfrågor.

LocalLife samverkar med kommun, energibolag, avfallsbolag och akademin för att realisera visionen om den livskraftig staden.

Local Life App Download